Course Details

MCA ENTRANCES


Courses

Gallery
Sahil (NIMCET, PU, THAPAR) 2015
Vaibhav (THAPAR, BVP) 2015
Diksha (GNDU, P.U.) 2015
Ishant (THAPAR - 2015)
Shubham (THAPAR - 2015)
Kamlesh (NIMCET, GGSIPU, PU) 2015
Upasana (NIMCET, PU) 2015
Anjali Grover (NIIT,KIIIT -13)
Dhirendra Pratap(P.U Chd, BIITS-13
Divya(P.U chd,Thapar,GGSIPU-13
Gayatri Bagdwal(G.B PAINT,Gurukula-13)
Karamsheel (P.U Chd, BITS-13)
Rohan (PU Chd, NIMCET)
Sakshi (PU Chd, GGSIPU)
Simranjot Kaur(PU Chd-13)
Amandeep-PU,CHD
Arman-GGSIPU
Ashwati-PU,CHD
Bhawana-PU CHD
Deepak-PAU, Ldh
Gurpreet-Pbi. Uni.
Harpreet-PU,CHD
Harpreet-PU,CHD
Hitesh-Thapar Uni.
Komal-PAU, Ldh.
Manbir Kaur-PU,CHD
Nancy-PU,CHD
Navdeep-PU,CHD
Navjot-APJ,Jal
Neha-PU,CHD
Rahul-PAU,Ldh
Ruhi-Northumbria Uni. U.K.
Sarika-PAU. Ldh
Saruchi-PTU
Seema-KU
Simmi-NIT
Smily-PTU
Sonam Lama,PU
Sukhwinder-PU,CHD
Tarun Kumar-NIT
Upasana-Pbi.Uni.
Vaishali-GNDU
Venus-PU,CHD