PRITI PRASANNA SAMAL

Gate result

Gate 2023

Rank 22